Deneyimsel Tasarım Öğretisi

İnsanoğlu var olduğundan bu yana amacı hiç değişmemiştir. Mutlu olmak ve başarılı olmak.Deneyimsel Tasarım Öğretiside,insanın amacını amaç edinmiştir. Sunduğu stratejilerle insanların dününden daha başarılı,daha mutlu ve daha marifetli olmalarına destek olur. Bu sebeple, insanın bugün ne olduğuyla değil, dününe göre bugün nerede olduğuyla ilgilenir. Kişinin ihtiyacına bakar ve ona göre stratejiler üretir.

DTÖ GERÇEĞİ DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, tutarlılık testinden geçmiş olan deneyimleri paylaşarak, kişinin hedeflerine ulaşabilmesi için belirleyeceği  yol haritasını tasarlamasına destek olur. İnsanoğlu, ulaştığında mutlu ve başarılı olacağını zannettiği şeyler için bir ömür boyu çabalar durur. İstediği şeylere ulaştığında ise, çoğu zaman o kadarda mutlu olamadığını farkeder. Çünkü gerçekle sahteyi ayırt etmekte zorlanır. Deneyimsel Tasarım Öğretisi gerçeklik ilmidir ve sahte ve gerçeği birbirinden ayırmamıza yardımcı olur. Gerçeği bilen kişi, sahteyi bilir ve kendi iradesiyle ikisi arasında bir seçim yapar. Deneyimsel Tasarım Öğretisi'nde paylaşılan tüm bilgiler, tutarlı, uygulanabilir, anlaşılabilir, faydalı olma özelliği taşır. 

Tüm bilgiler; tüm zamanlarda, tüm insanları ve tüm konuları kapsar niteliktedir.

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, hayatın içindeki deneyimlerlerden faydalanılarak tasarlanmış bir bilgi teknolojisidir. Deneyimsel kısmını geçmişten, tasarım kısmını ise şimdiki ve gelecek zamandan alarak geçmişin deneyimleri ile şu ana ve geleceğe köprüler kurar. Yeryüzündeki tüm canlı ve cansız varlıkların hayatlarındaki ortak deneyimleri harmanlayarak insanların hem bugününü hem de yarın gideceği yolun haritasını, deneyimselleştirilmiş öngörülerle çizmesine olanak sağlar.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, insanın hayattaki amacını amaç edinmiştir. İnsan bir kez geldiği şu hayatta ne yaparsa yapsın mutlu olmak, başarılı olmak ve etrafındakilerle doyumlu ve kaliteli ilişkiler kurmak için yapar. Bu amaçlar tüm insanlar için ne kadar ortaksa, bu amaca götürdüğüne inandığı yollar da o kadar çeşitlidir. İnsan bazen onu mutluluğa ve başarıya götürecek yolların seçiminde yanılır. Yanlış yerlerde yanlış kazançlar arar. Yanlış davranışlarla ve yanlış hamlelerle olumlu sonuçlar bekler. Eğer varmak istediği yer ya da gideceği yola dair bir bilgisi yoksa, bir bilinmez içinden doğaçlama yapar ve  sanki daha iyisiymiş gibi gelene yönlenir. Dener, yanılır, bulur, öğrenir. Her seferinde deneyerek ortaya çıkacak başarılı ve başarısız sonuçları bizzat gözlemleyerek sonuca ulaşmayı tercih eder. Oysa hayattaki en pahalı, en zaman kaybettirici ve en kârı düşük öğrenme yöntemi deneme-yanılma (trial-error method) yöntemidir.

Bu sebeple Deneyimsel Tasarım Öğretisi ulaşılması istenen bir amaç ve hedef doğrultusunda deneyimselleştirilmiş öngörüleri insanlara sunarak, bu hayattaki nihai amacına deneme yanılma yapmadan, en kısa yoldan ve en etkili biçimde ulaşma fırsatı sunar. 

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ ‘NİN BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLAN ‘’TUTARLILIK İLKESİ‘’ NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak ortaya koyduğu tüm yasaları yine bilimsel güvenilirlik yöntemleri ile test eder. Bu güvenilirlik yöntemlerinden biri  tutarlılıktır. Tutarlılık, yasasal bir düzen içinde tanımlanan tüm yasaların, tüm durumlar ve konular için geçerli olması halidir. Diğer bir deyişle, ortaya konan yasaların birbiri ile çelişkili sonuçlar üretmemesi de denilebilir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nin, bugüne kadar geniş kitleler tarafından kabul görmesini sağlayan sebep, deşifre ettiği yasaların ve ortaya koyduğu stratejilerin kendi içinde tutarlı oluşudur.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi içindeki her bir bilgi diğer bir bilgiyle ortak bir yasa üzerinden birbirine bağlıdır.

Bir bilimsel güvenirlilik yöntemi olan tutarlılık; ortaya koyulan bilgilerin kendi içinde bir sistematiğe sahip olmasını sağlar. Her bir bilgi bir sonraki bilgiyi destekler ve ispatlar niteliktedir. Bilgiler arasında her hangi bir çelişki yoktur. Tam aksine tüm bilgiler arasında mutlak bir ilişki vardır. Tıpkı fizik, kimya veya matematik gibi pozitif bilimlerdeki aksiyom ve yasaların diğer aksiyom ve yasalar ile olan ilişkisi gibi... Nasıl ki pozitif bilimlerde tutarlı bir bilgi, bir diğer bilgiye kapı açarsa, Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde anlatılan her bir bilgi de yeni bir bilgiye kapı açar.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi içindeki her bilgi, salt gerçekliğin ifadesidir. Gerçek, aynı zamanda tutarlı içerik demektir. Bilimsel tüm süreçlerde de ortaya konduğu üzere, bir bilginin gerçek olup olmadığının belirlenebilmesi için tutarlılık testinden geçirilmesi gerekir. Bir bilginin ne kadar tutarlı olduğu, kendisinin zıttı meydana geldiğindeki durumlara bakılarak anlaşılabilir. Verilen bilginin tam zıttında meydana gelen sonuç, kendisi meydana geldiğindeki ortaya çıkan sonuçtan ne kadar zıtsa, verilen bilgi o kadar gerçek ve bir o kadar da tutarlıdır. Aynı zamanda, tutarlı bir bilginin hem rasyonel, yani akıl ve mantığa yatan hem de diğer bilgilerle uyumlu olup birbirini desteklemesi gerekir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde yer alan tüm bilgiler hem rasyonel hem de diğer bilgilerle ilişkilidir.

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ “FAYDACILIK PRAGMATİZM İLKESİ” NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi’ndeki tüm bilgiler pragmatiktir. Yani bir bireyin toplamdaki faydasını göz önünde tutarak oluşturulmuş bilgilerdir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde bir bilgi ancak fayda sağlıyorsa aktarılır. Faydalı olan bir bilginin kişiyi tüm zamanlarında daha iyiye götürme özelliği vardır. Bu sebeple Deneyimsel Tasarım Öğretisi’ndeki tüm bilgilerin amacı bireyin tüm zamanlarında dününe göre iyi olmasına yardımcı olmaktır. İnsan, doğası gereği anlık çıkarları ile toplamdaki faydasını karıştırabilir. Anlık olarak acı verebilecek pek çok şey, ona hayatının toplamında fayda sağlıyor olabilir ya da anlık olarak keyif veren pek çok şey onu toplamda zarara uğratabilir. Deneyimsel Tasarım Öğretisi insana anlık haz ve toplamda fayda veren pek çok şeyin ayrımını belirgin bir şekilde yapmasını sağlayacak  bilgiler içerir. Her bilgi daha büyük bir fayda sağlamak için aktarılır. Daha büyük bir fayda sağlamayacaksa,  o bilgi müfredata dahil edilmez. Bu bilgiler kişinin tüm hayatında mutlu ve başarılı olmasına destek olmak için tasarlanmıştır.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi insan davranışlarını incelediğinden, davranışsal boyuttaki doğruyu ve yanlışı ayrıştıran bir bilgi teknolojisi de denilebilir. Bu ayrıştırmayı yaparken, o davranışların meydana getirdiği sonuçlara göre değerlendirme yapar. Bu değerlendirme yapılırken “faydacılık [u2] ilkesi” bir yöntem olarak kullanılır.

Termodinamik yasalardan elektromanyetizmanın temel varsayımlarına kadar fiziğin en temel konuları doğada bir boşluğun olduğunu kabul etmediği gibi, hayatın içinde boşluğun olduğunu kabul etmez. Buradan yola çıkılarak, ele alınan bir bilginin ya faydalı ya da zararlı olduğu gerçeğine ulaşılır. Fayda sağlamayan her şey mutlaka zarar verecektir. Dolayısıyla hayatın içinde insanın yapmış olduğu her davranış ve hamle onu ya faydaya ya da zarara yaklaştırır. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nin içerdiği bilgilerin pragmatik özelliği sayesinde  bireyin her bir davranışında kendisini faydaya yaklaştırması, zarardan da bir o kadar uzaklaştırması hedeflenir.

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ “UYGULANABİLİRLİK İLKESİ” NEDİR?

Uygulanabilirlik ilkesi, bir bilginin doğrudan bir insanın hayatına geçirilebilir olması ile ilgilidir. Bilgiler pratiktir, her zaman ve her yerde uygulanabilir. Anlatılan her içerik, hemen hayata geçirilebilen pratik bilgilerden oluşur. Deneyimsel Tasarım Öğretisi; yeryüzünün deneyimleriyle tasarlanmış bir bilgi topluluğu olduğundan uygulanamaması söz konusu değildir. Öğretiyi duyan kitlelerin de anlatılan bilgilerin taşıyıcısı değil yaşayıcısı olması hedeflenir. İnsan zihni, duyduğu ama uygulayamadığı bilgiyi saklama yeteneğine sahip değildir. İnsan öğrendiği bilgiyi uyguladıkça o bilgiye değer verir ve sahiplenir. 

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ “ANLAŞILABİLİRLİK İLKESİ” NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi bilimsel verilerden ve araştırma yöntemlerinden faydalanır. Ancak bunları strateji olarak insanlığın kullanımına sunarken çok yalın ve sade bir dil kullanır. Bilimsel olarak araştırır ama sanatsal olarak aktarır. Bu sebepten dolayı anlatılan bilgiler toplumun farklı eğitim ve kültür seviyelerindeki insanlar tarafından anlaşılabilir. İnsanları etkilemek için az bilinen kelimeler ve birtakım terminolojiler barındırmaz. 

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, anlaşılabilirlik ilkesini epistemoloji üzerine inşa eder. Epistemoloji, kavramların gerçek anlamlarını, doğasını ve kaynağını ele alır ve ortaya çıkartır. İnsan, doğası gereği duyduğu her bilgiyi bildiğini zanneder. Günlük dilde gerçek anlamlarını bilmeden onlarca kelime kullanır. Oysa kullandığı kelimelerin zihnindeki tanımı başka, gerçek tanımı başkadır. İnsan, bir davranışı ya da kavramı anlayamadığında ona verdiği tepkiler de doğaçlama olmaya başlar. Bir bilinmezin içinde denemeler ve yanılmalar yapar. Bir acı ile karşılaştığında uzaklaşan insan, bir haz bulunca da ona yaklaşmak ister. Edindiği tecrübe ve yanılgılarıyla bir kez geldiği şu hayata yön vermeye çalışır. Yön verirken varmaya çalıştığı tek yer, yani ana amaç, başarı ve mutluluktur. Amaçlar tüm insanlar için ortak olsa da buna götürdüğüne inandığı hedefler çok farklıdır. Hedefleri belirlerken de çoğu kez başarı ve mutluluğun epistemolojisini değil zihnindeki kendi tanımlamış olduğu başarı ve mutluluğa yönelik hedefler belirler. Belirlediği hedeflerin sonunda da o hedefin kendisini gerçek mutluluk ve başarıya götürmediğini farkeder. Halbuki gerçek başarıya ve mutluluğa ancak onları doğru tanımlayarak erişilebilir.

Bu sebeple, Deneyimsel Tasarım Öğretisi, kavramların gerçek anlamlarını açıklar. Tıpkı başarı ve mutluluk gibi günlük dilde sık sık kullandığımız pek çok kelimenin de epistomolojisini (gerçek anlamını) deşifre ederek insanlığın kullanımına sunar. Kavramların gerçek anlamları bilindiğinde kişinin zihnindeki belirsizlikler ortadan kalkar. Bu yüzden insan, düşebileceği tuzaklara ve alabileceği önlemlere karşı daha hazırlıklı olur. Bireyin hem doğru yerde tepkiler verebilmesini sağlar hem de gerçek problemini de fark ettirip bireyi çözüme ulaştırır.

İnsanoğlunun tepki verebilmesi için algılaması gerekir. İnsanın düşünceleri ne kadar önemli olursa olsun, iletişim kurduğu kişinin davranışlarına bakarak tepki verir. İnsanlar, düşüncelerimize değil, davranışlarımıza bakarak bizleri değerlendirir ve hakkımızda bir fikir sahibi olurlar. Oysa biz, kendi inandığımız ve hissettiğimiz şeylerle diğer insanların hakkımızda fikir sahibi olduğunu ve değerlendirildiğimizi zannederiz.
Oysa insanları davranışlarıyla değerlendirilirler.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi'nde anlatılan tüm bilgiler bu dört temel süzgeçten geçirilmiş ve hayatın içindeki her alana uygulanarak bilgilerin tutarlılığı gözden geçirilmiştir. Bu dört temel ilkeden sadece bir tanesi bile o bilginin özelliği değilse bilgi müfredat dışı kalır.

İnsanoğlu var olduğundan bu yana amacı hiç değişmedi; Mutlu ve Başarılı olmak... Deneyimsel Tasarım Öğretisi de, insanın amacını amaç edinmiştir. Sunduğu stratejilerle dününe göre daha mutlu, daha başarılı ve daha marifetli biri olmasına destek olur. Bu sebeple, insanın bugün nasıl olduğuyla değil, dününe göre nasıl olduğuyla ilgilenir. Kişinin ihtiyacına bakar ve ona göre stratejiler üreterek ona yöntemler sunar.

MAKALELER

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, Duyurular, Zirveler

BİLGE CAHİLLİK

Bilgi güç veriyor insana. Bileni bilmeyenden ayrıcalıklı kılıyor. Hele bir de o bilgiyi kullanıp marifete dönüştürünce bilenin hayatı kolaylaşıyor. Bu bilgelik konfor katıyor hayatına. Bilgelik düşlerini süslüyor insanın. İyi güzel de farkında mıyız ki “bilgi” gerçek değilse “bilgeliğin” de gerçek olmadığının? Alışılanın aksine olan bu düşünce kafamı karıştırdı. Bildikçe bilgeleşmek, bilgeleştikçe üstün olmak gerekmiyor muydu?

Tümünü Oku

BİLGİSİ OLMAYANIN PEŞİNE DÜŞÜYOR İNSAN

Hiçbir şey birdenbire olup bitmiyor bu hayatta. Her olayın önünde ve arkasında bize gösterilenler var... Yaratıcı önceden gönderdiği işaretlerle bizi hazırlamış acı ve tatlı olaylara. Aniden karşılaşıp şoka girmeyelim ya da travmalar yaşamayalım diye. Ders çıkartmamız için de her olayın bitimine izler bırakmış. İnsanoğlunun nefsine uymayan işaret ve izi görmezden geleceğini bilse de büyüklüğünü göstermiş bize.

Tümünü Oku

O Gün Sen Haksızlığa Uğramıştın

O gün sen haksızlığa uğramıştın... Canın çok acımıştı hani... Gücün yetmemişti değiştirmeye, öylece kalakalmıştın... Boğazına düğümlenmişti acın hani... Hani burnunun direği sızlamıştı da gözünün yaşını zor tutmuştun... Öylece durmuştun... Ve öylece susmuştun...

Tümünü Oku

TÜM MESELE SEVİLESİ OLMAKTIR O’NUN HUZURUNDA

İnsan birçok muhtaçlığı olan bir canlıdır. Barınmak, yemek yemek, su içmek, giyinmek gibi somut ihtiyaçları vardır. Bunların yanı sıra soyut ihtiyaçları da vardır. Her insan sevilmek ve saygı görmek ister. Bazen insan en yakınları tarafından dahi sevilmediğini hisseder. O sevgisizlik örseler, yaralar yüreğini insanın. Kişi o bulamadığı sevgiyi her yerde aramaya başlar. Annesinde, babasında, sevgilisinde, müdüründe... Birileri onun sırtını sıvazlasın diye çırpınıp durur. Böylece insan sevgi dilenciliği yapar hale gelir ve kendine zulüm eder. Her çırpınış bataklıkta daha da batırır insanı. Kişi yaptığı her iyiliği rüşvet niteliğinde yapar. Adeta “Baaak ben bunları bunları yaptım. Hadi sev beni şimdi.” der. Tüm hal ve tavırları ile... İnsan gerçek sevgiyi bulacağı adrese son tahlilde bakar maalesef ve böylece kendine zulüm eder...

Tümünü Oku

Kabul Etmek İçin, Yeterli ve Sağlam Bir Delilin Var mı?

Diğerleriyle bağlantısı, ilişkisi olmayan bir ağaç nasıl sahteyse ve çürümeye mahkumsa; yargılar da böyledir. O yargıyı ispatlayan, ilişiğindeki diğer sebepler yoksa; bu sadece nefsi bir cümleden öteye gitmez. Ve nefsi cümlelerin kişiye değer katan, kişiyi yücelten bir karşılığı yoktur. Onlar insana sadece kayıp yaşatır. İnanarak söylense bile karşılığı yoksa, bir süreye kadar kişiyi oyalar, sonra da sönüp gider. Peki nedir; bir iddianın ilişiğinin olması durumu?

Tümünü Oku

SEVDİĞİNE BENZEMEK…

Hayatta bir tarzı olmalı insanın. Emin kişi, tarzı olan kimsedir. Söylediği ile yaptığı birbiri ile tutarlıdır. Samimiyeti sözlerinden, kullandığı kelimelerden, ses tonundan, vurgularından belli olur. Küçük baskıda da büyük baskıda da ondan bekleneni, aynı emin tarzı sergiler. Birileri onun hakkında bir şeyler söylediğinde, gerçek ve sahteyi ayırt edebilenlere, “onun tarzı değil” dedirtecek kadar, hayatta ispatlar ortaya koyabilmiş olması, onu emin kılar.

Tümünü Oku

KELİMELER YOLCULUK EDERSE...

Soluk bir mavi ile iki göz.. İnsanın kalbini alıp yumuşatan masum bir bakış.. Meraklı bir ifade ve saflık kokan bir yüz.. Bu öyle bir masumiyet ki insanın yüzünde tebessüm oluşturan bir hal, mutlu eden bir hal… Bir çift göz… Mahallemizin köpeğinin bir ay evvel dünyaya getirdiği bebeklerden bahsediyorum. Hepsinin gözleri ve bakışları farklı, ortak olan tek şey, masumiyet, saflık, baklava tadı, yoğurma isteği, kucağına alıp gözlerini neşe ve mutlulukla kapatma hissiyatı…

Tümünü Oku

HESAPSIZ BİR HAYAT MI …?

Evrende insan kendi halini görebilseydi acziyetininde farkına varırdı. Evren uzay dünya ve bilmediğimiz milyonlarca alem... Konuşurken insan zaten inkar etmiyor ve "ne kadar da küçüğüz" diyebiliyor. “Yaratılış sebebi bu kadar anlamlı başka bir canlı var mı acaba?” diye düşünmeden edemiyor insan...

Tümünü Oku

Neyi Merak Ediyorsun?

İnsan, hep gerçeği bilmek ister. Gerçekten mi? Bana doğruyu söyle! Hakikaten mi? İnsana söylenen çok basittir aslında... Gülümse!

Tümünü Oku

İşe Yeni Başlayanları Bekleyen Tehlike; Gerçek Şoku!

İşe yeni başlayanları “gerçek şoku” tehdit ediyor. Bu durum, yeni mezunların iş hayatına dair beklentileri ile çalışma hayatının gerçeklerinin uyumsuzluk süreci. Gerçek şoku ilk işin hızla değiştirilmesine sebep olabiliyor. Hayal kırıklığı ile başlayan bir başlangıç, kişinin sonraki iş yaşantısını da etkileyebilecek olumsuz düşünce ve yanlış kararları bereberinde getirebiliyor. Peki iş hayatına sağlıklı bir başlangıç yapmak için neler yapılmalı?:

Tümünü Oku

Paranızın Bereketi Var mı?

Çalışma şartlarının ve para kazanmanın zorlaştığı bu dönemde kazandığımız miktarlar çoğu zaman bize yetmiyor. Ve çoğumuz paramızın miktarı artarsa daha rahat geçinebileceğimize inanıyoruz. Aslında miktarın artmasından çok daha önemli bir değer var paramıza, yaşantımıza katmamız gereken... Unuttuğumuz ve artık önemini kaybetmeye yüz tutmuş bir değer; Bereket…

Tümünü Oku

HANGİ LİG' DEYİZ ?

Sorsanız az uğraşmamıştı bu pozisyona gelebilmek için… Yükselmek için karşısına çıkan her fırsatı değerlendirmişti. Olumlu sonuçlanan her işin başarısında kendisinin katkısını ispatlayacak bir pay bulurdu. İşin başlangıcında uğraşanlar arasında olmasa da iş olumlu sonuçlanacağı nerdeyse kesinleştiğinde devreye girerdi. Bu sayede işin başarısında emeği geçmese bile, ismi geçenlerden biri olurdu. şler istenildiği gibi gitmediğinde ve olumsuzluklar yaşandığında o işin içinde bile olsa bir şekilde sürecin dışına çıkar ve insanları işi bilmemekle eleştirirdi. İş hayatına yeni atılmasına rağmen kısa zamanda çok hızlı basamak atlamıştı. Bulunduğu yere senelerce emek vermiş olanların bile önüne geçmişti. Birçok kişisel gelişim kitabında tavsiye edildiği gibi girişkendi. Üstleriyle olan ilişkisini iyi tutmaya çalışmıştı hep. Kişisel gelişim kitaplarında tavsiye edildiği gibi kendisini çok iyi pazarlamıştı kısa zamanda… iyi yerlerde olmalıydı… İyi ellerde taşınmalıydı. Kendisini en iyi yerlere layık görüyordu… Kendinden emin görünmeye çalışır bir şekilde toplantı salonundan içeri girdi. Herkesi görebileceği bir yerde durup içeridekilere baktı.

Tümünü Oku

Ne İster İnsan? “GERÇEKTEN” Ne İster?

Cevap basittir aslında. Tek cümle… “İnsanın iç huzuru olsun yeter.” Peki, huzur için ne gerekir? İşte o anda dökülür, virgüllü, sıralı farklı farklı cümleler… Önce sağlıklı olacaksın… Sağlık bir kez bozuldu mu hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Peki, bu kadarı yeterli mi huzur için?

Tümünü Oku

ZAMAN GERÇEKTEN YANADIR

Hayat niyetlerinize değil, davranışlarınıza göre şekillenir. Gerçek bu, peki sen bu gerçeklere hazır mısın gerçekten? Bu cümleleri duyunca şaşırmıştı Alime. Ne kadar hazırdı acaba gerçeği duymaya? Uzun zamandan beri anlatılanlar ilk defa onu etkilemişti. Yaşadığı ilişki sonrası Zeynep’in davetiyle gelmişti seminere. Birisi bir şeyler anlatıyor ve o etkileniyordu. Biraz da canı yanıyordu anlatılanları duyunca. Ama bir yandan da devamını dinlemek istiyordu. “Her şeyin gerçeği vardır.” deniyordu, peki gerçek neydi? Gerçekten diye düşündü, Alime. Gerçek ne gerçekten?

Tümünü Oku

DENEME YANILMA

İnsan, öğrenebilen bir canlı… Bilmediğini öğrenip hayatına katabilir, kendini geliştirmeyi seçebilir ve doğru tercihler yaparak dününden daha iyi olabilir. İnsanın diğer canlılardan farkı, gücü buradan gelir. Öğrenme yöntemi olarak sıklıkla deneme-yanılma yöntemini kullanır. Dener ve yanılır… Ticaretinde büyümeyi hedefler ve borçla yeni şubeler açmayı dener, yanılır. Çocuğunu mutlu etmek ister ve her isteğini yerine getirmeyi dener, yanılır.

Tümünü Oku

Daha neler neler?

Lojmanda yetişmişti Mustafa. Annesi ve babası memur, arkadaşları ise memur çocuklarıydı. Steril bir ortamda, giriş-çıkışı kontrollü, tehdit ve tehlikesi az olan bir yerdi yaşadığı yer. Üç arkadaşı vardı; Ezgi, Betül ve Süleyman. Bir de kardeşi Ömer, kendisinden dört yaş küçüktü. Ömer yanlarında kalmıyor, memlekette anneannesi bakıyordu. İki yıldır, yazdan yaza birbirlerini görüyorlardı. Apartman çocuğu Mustafa’nın tüm ihtiyaçlarını karşılayan, getir götür işlerini yapanlar vardı. Bir şeyi elde etmek için İstemesi yeterliydi. Arkadaş seçeneği azdı ama hiç olmasa da olurdu. Zaten imkân çok, oyun-oyuncak çok, her şey çoktu. Kendi odası, çalışma masası ve kitaplığı vardı. Okulda da fena değil, vasatın biraz üstü, orta denebilecek bir öğrenciydi

Tümünü Oku

Asıl İhtiyacım Olan Şey…

İnsan bazen gerçek ihtiyaçlarını fark edemez. İhtiyacının eksikliğini yaşar ama yaşadığı eksikliğin o ihtiyaçtan kaynaklandığını anlayamaz. Ta ki ihtiyacı giderilinceye kadar… Tam da o zaman anlaşılır; meğer eksik olan şey ne önemli bir ihtiyaçmış… İşte “Tutarlılık” arayışı böyle bir ihtiyaçtır… İnsan dile getiremez onu ama hayatın içinde, olayların içinde, ilişkilerin içinde aradığı şeydir tutarlılık… Olayların, mesajların, davranışların, bilgilerin çelişkili olmaması… O durumda hep aynı karşılığın olması, tutarlılıktır. Bir şey tutarlıysa şaşırtmaz, yanıltmaz ve kafa karıştırmaz. Bir hata yapıldığında olumsuz geri bildirim alınıyorsa ve her o hatada bu tekrarlanıyorsa bu tutarlıdır. Ancak hata yapıldığında bazen olumsuz, bazen olumlu geri bildirim alınıyorsa insanın kafası karışır. Bir çocuğun ebeveyninden beklediği şeydir tutarlılık…

Tümünü Oku

AYNI YAMACA BAKAN İKİ İNSAN

Yamacın üzeri yemyeşil otlar ile kaplıydı. Otların içerisindeki beyaz kır çiçekleri adeta gelin duvağını anıdırıyordu. Hafif esen rüzgârla çiçeklerin kokusu her yere dağılmıştı. Bir yandan kuş cıvıltıları, bir yandan rüzgarın esintisi ile dağılan mis kokular...Yer, gök, yürek her yer çiçek açmıştı adeta... Kadın, bir yandan elbisesinin eteklerini tutuyor, bir yandan çiçekleri ezmemek için parmak uçları ile çimlerde sekiyordu. Yüzündeki tebessümle yamaçtaki görsel şölenin çok estetik olduğunu düşünüyordu.

Tümünü Oku

Ne Kazanır İnsan “Gerçeği” Kaybettiyse?

Bir ateş çemberinin içinden geçer bazen insan. Çok acır canı. Derisi kavrulur sanki. Bazen bilir, içten içe bir şeylerin hiç de yolunda gitmediğini! Ama “Mecburum” der. “Mecburum, yoluma böyle devam etmeye…” “Böyle gelmiş böyle gider…" Bir düşün şimdi! İçinde bulunduğun bu mecburi durum kendiliğinden mi oldu? Durup dururken yani… Gerçekten mi? Maalesef böyle durumlarda hiç pay çıkarmaz insan kendine ama gerçek tam da orada gizlidir. Neyi kazanmak için neyi kaybetti insan? Kim bilebilir bunun cevabını, problemi yaşayanın kendisinden başka? Haklısın şimdi!

Tümünü Oku

CAFER AZ KİBAR OL YA!

İstiyorum ama ne istiyorum? Anne bana karışma, benim de bir benliğim var ? özgürlüğümü kısıtlayamazsın anne. Peki özgürlük ne? Benlik ne? Ya asilik? Ya irade? Kim bilir bilseydim belki de böyle olmazdı. Baba ben aşığım evlilik aşk olmadan olmaz.Ben aşk evliliği istiyorum Peki aşk nedir? Evlilik nedir? O zaman sevgi nedir? Ya birbirinin zıddıysa Sıkıldım abi ya..eğlenmek istiyorum.Hadi bu akşam biraz gecelere akalım. Eğlenmek nedir? Peki zevk Ya mutluluk Ya birbirine zıdlarsa

Tümünü Oku

"KUYUYA ATILAN İP"

İstanbul’da sabah, her yeri sis kaplamıştı. Hava garip, basık bir sessizlik hâkimdi. Kendi kalp atışlarını duyabiliyordu insan sadece. Bunalmıştı Işıl, arabayla sisli yolda ilerlerken. “Nasıl bir sis, önünü göremiyor insan”diye mırıldandı “Hayat da bazen böyle değil miydi? Bir sonra ki adımın neleri getireceğini bilseydi, insanın seçimleri de farklı olurdu belki” diye düşündü.

Tümünü Oku

BELİRSİZLİĞİ BELİRGİNLEŞTİRMEK…

Hayatın içinde öyle anlar vardır ki insan karar vermekte zorlanır. İleri adım attığında neyle karşılaşacağını öngöremediği için seçim yapmak zor gelir. Karar verme güçlüğü kişinin ya kendisinden ya da kendisi dışındaki şartlardan kaynaklanır.

Tümünü Oku

Sebepler..

Sebepler… Nedir sebepler? Toprak Işık Su Isı… Tohum... Niyet… Sonuçlar… Nedir sonuçlar? Ağacın dalındaki meyve… Peki meyveye bakıp görebilir misin onu meydana getiren sebepleri? Sebepler bir araya gelir ve kabul gördüğünde sonuç meydana gelir…

Tümünü Oku

FIRTINA EKERSEN DOLU BİÇERSİN

Dünyaya baktığımızda her şeyin bir sebebi ve bu sebebin de bağlı bulunduğu bir sonucunun olduğunu görürüz. Var olan her şey belli bir düzen içresinde varlığını sürdürmektedir. Nereye bakarsak bakalım bir sebep ve sonuç ilişkisi olduğunu görürüz sebepsiz hiçbir şey olmaz bu hayatta. Yağmurun oluşmasının da sebepleri vardır. Yağmurun oluşmasında 2 işlem gerçekleşiyor. Yoğunlaşma ve buharlaşma.

Tümünü Oku

Deneyim Neden Önemli?

Kadın önündeki kahve fincanına dikkatle bakıyordu. Uzun, ince parmakları ile fincanı sıkı sıkıya kavramıştı. Kendisi de parmakları gibi uzun ve inceydi. Küçücük fincanın üzerine eğilince vücudu neredeyse bir soru işaretini şeklini alıyordu. Zaten dalıp gitmesinin sebebi de kafasındaki sorulardı.

Tümünü Oku

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ NEDİR?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, deneyimlerden faydalanarak strateji tasarlamak demektir. Strateji, işe yarayan kurallar bütünü anlamına gelir. Deneyim, geçmişi tasarım ise geleceği temsil eder. Geçmiş deneyimlerin, geleceğin tasarlanabilmesi için aktarılmasıdır.

Tümünü Oku

HERKES GERÇEĞİNİN MAHKUMUDUR

Adam mahkeme salonundan içeri girdi. Bir anda salonda ki tüm konuşmalar kesildi. Sonrası… Kesik kesik ağlama sesleri ve fısıltılar. Herkes ona bakıyordu, kimileri şefkatle, kimileri ise nefretle. Öyle ya… İnsan hep kendi yargısıyla bakar olaylara. Henüz hüküm kesinleşmemişti ama insanlar çoktan hükmünü vermişti. Bir hükmün ortaya çıkması için gerçeğin ortaya çıkması gerekmez mi?

Tümünü Oku
友情链接: 今日新闻 新闻头条 百姓故事 通辽市新闻网 澳门赌场网址 澳门赌场网站 澳门赌场平台 澳门赌场游戏 澳门赌场登陆 澳门赌场棋牌 澳门赌场电子 澳门赌场攻略 澳门赌场网投 澳门赌场代理 澳门赌场真人 澳门赌场21点 澳门赌场赌城 澳门赌场体彩 澳门赌场玩法 澳门赌场论坛 澳门赌场技巧 澳门赌场信誉 澳门赌场体育 澳门赌场入口 澳门赌场试玩 澳门赌场集团 澳门赌场彩票 澳门赌场快3 澳门赌场代理网 澳门赌场百家乐 澳门赌场龙虎斗 澳门赌场现金网 澳门赌场炸金花 澳门赌场老虎机 澳门赌场客户端 澳门赌场移动版 澳门赌场手机版 澳门赌场官方网 澳门赌场娱乐场 澳门赌场娱乐网 澳门赌场游艺场 澳门赌场二八杠 澳门赌场新版本 澳门赌场国际城 澳门赌场十三水 澳门赌场BB视讯 澳门赌场送彩金 澳门赌场捕鱼王 澳门赌场送体验金 澳门赌场官方网址 澳门赌场手机APP 澳门赌场官网APP 澳门赌场娱乐官网 澳门赌场线上注册